Hizmet Standartları

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 İlk kayıt 1. LYS sonuç belgesi 1 Gün
2. Kayıt formu Rektörlük (http://www.alparslan.edu.tr/) web sitesi duyurularında belirtilen tarihler
3. Diploma / veya son 3 ay tarihli mezuniyet belgesi aslı
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. 6 adet vesikalık fotoğraf
6. Askerlik belgesi veya kişisel beyan
7. Öğrenci katkı payı dekontu
2 Kayıt Yenileme Öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra elektronik ortamda öğrencinin bireysel başvurusu ile (öğrenci bilgi sistemi https://obs.alparslan.edu.tr/) yapılır. İlgili Danışman onayı ile ders kaydı gerçekleştirilir.  

Akademik takvimde belirtilen tarihler

3 Kayıt Yenileme (Mazeret) 1. İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. Akademik takvimde belirtilen tarihler
2. Mazeret belgesi
4 Ders Muafiyeti 1. Ders muafiyeti için ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. Akademik takvimde ve Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesinde belirtilen tarihler
2. Not dökümü (Transkript) ve öğrenci belgesi
3. Ders içerikleri
5 Ara Sınıflar Ders Kaydı Elektronik ortamda (öğrenci bilgi sistemi https://ogrenci..edu.tr/) yapılır. Akademik takvimde belirtilen tarihler
6 Ders Ekleme – Silme Elektronik ortamda öğrencinin danışmanı ile birlikte kontroller yapıldıktan sonra (öğrenci bilgi sistemi https://ogrenci.edu.tr/) yapılır. Akademik takvimde belirtilen tarihler
7 Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuruları Gerekli formları doldurarak Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulur. 1 Ay
8 Burs Başvuruları Gerekli formları doldurarak Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulur. 1 Ay
9 Öğrenci Belgesi Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından sözlü başvuru karşılığında veya öğrenci kendi e- devlet sistemi üzerinden alabilir. Anında
10 Not Durum Belgesi (Transkript) Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından sözlü başvuru karşılığında verilir. Anında
11 Askerlik Tecil İşlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. Dönem Başlarında
12 Yatay Geçiş Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca (https://www.alparslan.edu.tr/) ilan edilir. Fakülte Öğrenci İşleri Birimi tarafından başvurular alınır. Değerlendirme ilgili komisyonlar tarafından yapılıp nihai liste Rektörlük öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Akademik takvimde belirtilen tarihler
 

 

13

 

 

Dikey Geçiş İntibakı

İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda yapılır. 1 hafta
1. Not Dökümü (Transkript) Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (oidb@alparslan.edu.tr) ile Fakültemiz (egitimfakultesi@alparslan.edu.tr/) web sitesi duyurularında belirtilen tarihler
2. Ders içerikleri
3. DGS sonuç belgesi
4. Kayıt formu
5. Önlisans Diploması / veya son 3 ay tarihli mezuniyet belgesi aslı
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. 6 adet vesikalık fotoğraf
8. Askerlik belgesi veya kişisel beyan
9. Öğrenci katkı payı dekontu

 

14 Kayıt Sildirme Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulur. Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca silinir. 1 Hafta
15 Kayıt Dondurma Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulacak. İlgili Birimin Yönetim Kurulu Kararı ile Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca dondurulur. Dönem Başlarında (ilk hafta)
1.Fakülte Yazı İşleri Birimine mazeretini bildirir dilekçe ile başvurulur. Dönem Başlarında (ilk iki hafta)
2. MŞÜ Rektörlüğünün “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararında belirtilen mazereti kanıtlayıcı belge (Sağlık raporu v.b.)
16 Not Düzeltme İlgili dersin hocası talebini ekleriyle beraber bölüm başkanlığına bildirir. Durum Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlük Öğrenci İşleri Birimi tarafından gerekli düzeltme yapılır. 1 Hafta
17 Ders Yoklama Girişlerinin Düzeltilmesi İlgili dersin hocası talebini ekleriyle beraber bölüm başkanlığına bildirir. Durum Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlük Öğrenci İşleri Birimine bildirilir. Gerekli düzeltmeler sorumlu dersin hocası tarafından yapılır. 1 Hafta
18 Sınav Notuna İtiraz Dekanlık Yazı İşleri Birimine dilekçe ile başvurulur. 1 Hafta
19 Mazeret Sınavı 1. İlgili Bölüm Başkanlıklarına mazereti kanıtlayıcı belge ile beraber (Sağlık raporu v.b.) dilekçe ile başvurulur. MŞÜ Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen süre
2. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda ilgili yarıyılın son haftası sınav yapılır.
20 Tek Ders Sınavı Dönem sonunda ilgili bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. 3 Gün
21 Okul Deneyimi Dersi İşlemleri Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülür. Dönem başlarında
22 Öğretmenlik Uygulaması İşlemleri Bölüm Başkanlıkları tarafından belirlenen öğretim elemanları tarafından yürütülür. Dönem başlarında
23 Mezuniyet İşlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı veya Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurulur. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilen süre
24 Kayıp Diploma 1. Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurulur. 15 Gün
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
3. 2 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)
4. Gazete kayıp ilanı
25 Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. 15 Gün
26 Araştırma İzni Gerekli formları doldurarak ilgili Bölüm Başkanlığına başvurulur. Başvurular Üniversite Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulunun uygun görüşü alınarak araştırma yapılacak kurumlara gönderilir. 1 Ay
27 Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Görevli Öğrenciler İçin izin Etkinlik başlama tarihinden en az 15 gün önce dilekçe ile ilgili Bölüm Başkanlıklarına başvurulur. 1 Hafta
28 Özel Öğrenci İlgili Bölüm Başkanlıklarına gerekçesini bildiren dilekçe ile başvuru yapılır. Fakülte Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra alınan karar Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Bir Hafta
29 Burs/Yemek/Ayni Yardım İşlemleri İlgili İşlemler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından takip edilir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca belirtilen Süre
30 FARABİ Değişim Programı Türkiye İçi Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimini kapsar. İstenen evraklar ile ilgili bilgilere Rektörlük FARABİ Ofisinden ulaşılabilir. Farabi Değişim Programı Koordinasyon Ofisi
31 ERASMUS Öğrenci Hareketliliği Rektörlük Uluslararası İlişkiler Birimi web sitesinden gerekli koşul ve şartlar incelenebilir. Uluslararası İlişkiler Ofisince belirtilen süre
32 Yaz Okulu (Kendi Üniversitesinden) Bölümce uygun görülen derslerden Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılan dersler için elektronik ortamda öğrencinin bireysel başvurusu ile yapılır. Danışman onayı gerekir. Üniversitemiz senatosunun yaz öğretimi uygulama esasları çerçevesinde eğitim-öğretim yılı sonunda
33 Yaz Okulu (Başka Üniversiteden) İlgili Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurulur.Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görüşü işle karşı üniversiteye başvurulur. 1 Hafta
34 Yurt Dışı Görevlendirme 1. İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. 15 Gün
2. Davet mektubu
3. Akademik çalışma özeti ve Türkçe’ye çevrilmiş metni

 

35 Yurt İçi Görevlendirme 1. İlgili Bölüm Başkanlıklarına dilekçe ile başvurulur. 1 Hafta
2. Davet mektubu/ onay yazısı
3. Akademik çalışma özeti
36 Birim Stratejik Plan Hazırlama Her 5 yılda bir Fakültenin tüm birimleri 3 Ay
37 Birim Faaliyet Raporu Her yıl Fakültenin tüm birimleri 1 Ay
38 Birim Performans Programı Her yıl Fakültenin tüm birimleri 1 Ay
39 Yıllık İzin EBYS üzerinden izin başlangıç tarihinden en az 1 hafta önce başvurulur. 1 Gün
40 Hastalık İzni Sağlık raporu İlgili Bölüm Başkanlığına verilir. 1 Gün
41 Mazeret İzni İzin formu, Mazeret belgesi 1 Gün
42 Ücretsiz İzin Fakülte Yazı İşleri Birimine dilekçe ile başvurulur. Rektörlük Oluru gerekir. 1 Hafta
43 Yurtdışı İzin Dilekçe, İzin formu, Dekan ve Rektörlük Oluru 1 Hafta
44 Makine Teçhizat Bakım Onarım Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı web sayfasında (http://www.alparslan.edu.tr) bulunan arıza talep formu doldurulur. 1 Gün
45 Demirbaş (masa, dolap v.b.) Talep formu (Fakülte deposunda mevcut ise) 15 Gün
46 Kırtasiye ve Diğer Sarf Malzeme Talep formu 1 Gün
47 Diğer Taleplerle ilgili İşler EBYS üzerinden ilgili birim seçilerek Malzeme Talep Formu doldurulur. 1 Hafta
48 Ek Ders Formu Elektronik ortamda ilgili personel tarafından doldurulur ve idari personel tarafından ilgili hocalara imzalatılır. Dönem Başlarında
49 Akademik Personel Atama İşlemleri Arş. Gör. ve Dr. Öğr. Üyeliğine başvurular ilgili Fakültenin Yazı İşleri Birimine yapılır. Gerekli evraklar hazırlanıp Rektörlük Onayına sunulur. 1 Ay
50 Personel Yeniden Atama İşlemleri (Dr. Öğr. Üyeleri) İlgili personel görev süresi dolmadan en az 1 ay önceden ilgili bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurur. Atama için gerekli belgeler Fakülte Yönetim Kurulunda incelendikten sonra Rektör onayına sunulur. 1 Hafta

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ ÜÇÜNCÜ MÜRACAAT YERİ
İsim : Ali ÇOBANLI İsim : Bayram ARICI İsim : Prof.Dr. Esin KAYA
Unvan : Fakülte Sekreteri Unvan : Dekan Yardımcısı Unvan : Dekan
Adres : Eğitim Fakültesi Dekanlığı Adres : Eğitim Fakültesi Dekanlığı Adres : Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Tel : 0(436) 249 14 01 Tel: 0(436) 249 14 98 Tel : 0(436) 249 14 00
Faks : Faks : Faks :
E-posta : a.cobanli@alparslan.edu.tr E-posta : b.arici@alparslan.edu.tr E-posta : e.kaya@alparslan.edu.tr

Comments are closed