Öğretim Üyemiz Dr.Öğr.Üyesi Oylum Çavdar’ın araştırmacı olduğu TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projesi kabul edilmiştir.

Öğretim üyemiz Dr.Öğr.Üyesi Oylum Çavdar’ın  araştırmacı olduğu ‘Fen Eğitiminde Eğitsel Dijital Oyun Destekli Argümantasyon Etkinliklerinin Geliştirilmesi ve Geliştirilen Etkinliklerin Akıl Yürütme, Değerler Eğitimi, Eleştirel Düşünme Becerileri ve Akademik Başarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi’ isimli projede, fen eğitiminde eğitsel dijital oyun (EDO) destekli argümantasyon uygulamalarının öğrencilerin akıl yürütme, değerler eğitimi, eleştirel düşünme becerileri ve akademik başarıları üzerine etkisinin incelenmesi için rehber materyaller geliştirilmesi, bu materyallerin uygulanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgisayarların hakim olduğu bir çağda doğan Z kuşağının özelliklerine uygun olarak eğitim-öğretim sürecinde teknolojik uygulamaların hayata geçirilmesi öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıracaktır. Bu hedef doğrultusunda bu projede,  eğitimde dijital oyunların (EDO)  argümantasyonla birlikte uygulanması planlanmaktadır. Projenin, argümantasyon sürecinde EDO’ların uygulanmasına yönelik oldukça sınırlı sayıda çalışma içeren alanyazına yenilik katacağı düşünülmektedir. Argümantasyon, öğrencilerin konuyla ilgili ortaya attıkları iddiaların neden doğru olduğuna yönelik delil sunmalarını içerir. Bu süreçte öğrencilerin olayları veya durumları akıl yürüterek sorgulamaları ve problemin çözümüne eleştirel bir bakış açısıyla bakabilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Z kuşağına hitap eden EDO’ların argümantasyon uygulamalarına entegre edilmesiyle 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda da vurgulanan akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projedeki bir diğer bağımlı değişken değerler eğitimidir. Eğitim-öğretimin amacı öğrencileri sadece bilgi sahibi yapmak değil, aynı zamanda onları hayata hazırlamak ve topluma ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bunun için öğretim programlarında değerler eğitimine yönelik örtük kazanımlar yer almaktadır. Fen eğitimi sadece evreni anlayan, yorumlayan bireyler yetiştirmeyi değil, bilimin ışığında aydınlanan ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. EDO destekli argümantasyon uygulamalarının sorgulama, akıl yürütme, işbirliği içerisinde çalışma ve sorumluluk alma gibi özellikler gerektirmesinden dolayı değerlerin geliştirilmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu bakımdan bu proje fen eğitiminde oldukça sınırlı sayıda çalışma içeren değer gelişimi ile ilgili yürütülecek çalışmalara yol gösterici olacaktır.

Projede müdahaleli karma araştırma deseni kullanılacak ve Erzurum, Hatay, Bursa ve Trabzon illerindeki 5., 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören, her bir sınıf seviyesinden 60 öğrenci olmak üzere toplamda 720 öğrenciyle çalışılacaktır. Proje 30 ay sürecektir. İlk yıl öğretmen eğitimleri tamamlanacak ve sınıf içi uygulamaları yürütecek öğretmenler belirlenecektir, ardından uygulama kılavuzları ve ölçme araçları geliştirilecektir. Bir sonraki yıl sınıf içi uygulamalar yürütülecektir; son altı aylık süreçte ise veri analizleri gerçekleştirilecektir. Proje farklı disiplinler (fen eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ve eğitim bilimleri) ve farklı üniversitelerin (Ağrı İbrahim Çeçen, Aydın Adnan Menderes, Bayburt, Bursa Uludağ, İnönü, Mustafa Kemal, Muş Alparslan, Necmettin Erbakan ve Trabzon) işbirliği ile Atatürk Üniversitesi yürütücülüğünde uygulanacaktır.

Proje sonunda uygulamaya katılan her bir sınıf seviyesindeki öğrencilerin formal ve informal akıl yürütme becerileri, saygı, sorumluluk, dürüstlük, hoşgörü, barışçı olma ve dostluk/arkadaşlık değerleri ile eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi, ayrıca akademik başarılarının artması hedeflenmektedir. Proje tamamlandıktan sonra, geliştirilen uygulama kılavuzları ve etkinlikler web sayfasında öğretmen ve öğrencilerin kullanımına açılacaktır. Ayrıca, projenin başlangıcında fen bilimleri öğretmenlerine verilen eğitim programı, ilerde hizmet içi eğitimlerde kullanılabilecek örnek teşkil edecektir.